Theo bạn, phép tính 45+36=103 đúng hay sai?

Gợi ý: Đúng

Phép tính này chỉ có dân IT mới hiểu, kiểu cộng này là kiểu cộng 8-bit data.

Giới hạn số chỉ từ 0 đến 7 (tức là không có số 8 và 9).

Vì vậy: 5 + 6 = 13 (ghi 3 nhớ 1), tiếp theo 4 + 3 + 1 = 10

Tổng cộng là 103