Phan Quốc Ngọc
 • Phan Quốc Ngọc
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0905006469
 • quocngoc@lhpdl.edu.vn
Lê Trương Vinh
 • Lê Trương Vinh
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • truongvinhlhp@gmail.com
Nguyễn Bình Huy
 • Nguyễn Bình Huy
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0905756751
 • binhhuy@lhpdl.edu.vn
Phan Thanh Trọng
 • Phan Thanh Trọng
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • 0988866384
 • thanhtrong@lhpdl.edu.vn
 • Nguyễn Việt Bảo
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • 0979053399
 • vietbao@lhpdl.edu.vn
Trần Thị Thanh Tâm
 • Trần Thị Thanh Tâm
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • 0981432699
 • thanhtam@lhpdl.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Thanh Quang
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0905111509
 • thanhquang@lhpdl.edu.vn
Lê Tấn Nhung
 • Lê Tấn Nhung
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • 0905206000
 • tannhung@lhpdl.edu.vn
Nguyễn Cao Tin
 • Nguyễn Cao Tin
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • caotin@lhpdl.edu.vn
Phạm Hữu Bình
 • Phạm Hữu Bình
 • Tổ CM
 • Tổ trưởng
 • 0941319493
 • huubinh@lhpdl.edu.vn
Trần Cao Kỳ
 • Trần Cao Kỳ
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0905854848
 • caoky@lhpdl.edu.vn
Nguyễn Thị Ngoan
 • Nguyễn Thị Ngoan
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0946692179
 • nguyenngoan@lhpdl.edu.vn
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên
 • Trịnh Nguyễn Thủy Tiên
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0367593075
 • thuytien@lhpdl.edu.vn
Kiều Văn Phú
 • Kiều Văn Phú
 • Tổ CM
 • Tổ phó
 • 0964868415
 • vanphu@lhpdl.edu,vn