Danh sách học sinh rèn luyện trong hè năm học 2015 - 2016

Họ và tên học sinh Lớp
Hà Thanh Phong 10A6
Lê Hoàng Nhi 10A7
Nguyễn Thị Thùy Dung 11A4
Trần Thị Hà 11A4
Nguyễn Quốc Huy 11A4
Phạm Quang Hà 11A6
Hoàng Thị Mỷ Hão 11C