Buôn Ma Thuột vùng đất đỏ ba zan màu mỡ; là nơi giao thoa văn hóa của 40 dân tộc anh em cùng chung sống góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Cuộc thi tìm hiểu “110 năm lịch sử hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột anh hùng”

Buôn Ma Thuột vùng đất đỏ ba zan màu mỡ; là nơi giao thoa văn hóa của 40 dân tộc anh em cùng chung sống góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống phong kiến, thực dân, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và các dân tộc Buôn Ma Thuột nói riêng dù phải đói cơm, thiếu muối vẫn đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ để làm cách mạng. Mùa xuân 1975, Buôn Ma Thuột vinh dự được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn là điểm quyết chiến chiến lược, mở màn cho cuộc tổng tấn công nổi dậy giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước 

Hướng tới kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột (22/11/1904-22/11/2014); kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2015); Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “110 năm lịch sử hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột anh hùng”; thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk góp phần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Thành phố phát triển toàn diện, sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Xem thêm tại đây.