ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 2016

 

TT Môn Tải về
1 Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ Văn lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
2 Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học  lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
3 Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ Văn lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
4 Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học  lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
5 Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ Văn lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
6 Đề thi học kỳ 2môn Hóa học  lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
7 Đề thi học kỳ 2 môn Toán  lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
8 Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
9 Đề thi học kỳ 2 môn Toán  lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
10 Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
11 Đề thi học kỳ 2 môn Toán  lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
12 Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
13 Đề thi học kỳ 2 môn Địa lí  lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
14 Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
15 Đề thi học kỳ 2 môn Địa lí  lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
16 Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
17 Đề thi học kỳ 2 môn Địa lí  lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
18 Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
19 Đề thi học kỳ 2 môn Vật lí  lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
20 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 - Năm học 2015 - 2016 Download
21 Đề thi học kỳ 2 môn Vật lí  lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
22 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 - Năm học 2015 - 2016 Download
23 Đề thi học kỳ 2 môn Vật lí  lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download
24 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 - Năm học 2015 - 2016 Download