KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

Thực hiện Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Krông Pắc về ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015 trân địa bàn huyện Krông Pắc năm 2017. Trường THPT Lê Hồng Phong xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường để hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật

2. Yêu cầu

            - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

            - Tổ chức cuộc thi phải kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, thời hạn và tiến độ thực hiện.

            - Bài làm phải được in bìa, đóng tập; trang bìa phải ghi đầy đủ các thông tin cá nhân tham gia.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Nội dung

            Tìm hiểu một số nội dung của Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015.

2. Hình thức

            Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy). Mỗi cá nhân dự thi chỉ được gửi 01 bài thi (nghiêm cấm phôtô).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch

            Ban giám hiệu xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, triển khai đến tất cả các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong nhà trường.

            Kế hoạch được đăng tải trên hệ thống Website của nhà trường và được phổ biến, quán triệt, nhắc nhở trong các buổi sinh hoạt đầu tuần

2. Các bộ phận thực hiện

            - Ban chấp hành công đoàn triển khai, vận động 100% công đoàn viên tham gia theo đúng tiến độ.

            - Đoàn thanh niên triển khai, chỉ đạo đến 100% đoàn viên, thanh niên tham gia theo đúng tiến độ.

            - Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ học sinh tham gia cuộc thi theo đúng tiến độ.

            - Tổ pháp chế hướng dẫn, hỗ trợ tài liệu (nếu có) cho các tổ chức đoàn thể, cá nhân để hoàn thành tốt bài thi theo quy định.

            - Tổ văn phòng thu nhận, đóng gói và nộp bài thi  về Phòng Tư pháp huyện Krông Pắc.

3. Thời gian thực hiện

            - Thời gian viết bài: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2017.

            - Thời gian nộp bài: Từ ngày 11 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2017.

            - Văn thư thống kê và nộp bài về Phòng Tư pháp huyện Krông Pắc ngày 15 tháng 9 năm 2017.

            - Hình thức nộp: Cán bộ, giáo viên, nhân viên (nộp theo cá nhân) về văn thư nhà trường; học sinh (nộp theo lớp) về văn phòng Đoàn trường.

Quý thầy cô và các em học sinh tải câu hỏi và bộ luật tại đây

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (báo cáo);

- Công đoàn (thực hiện);

- Đoàn trường (thực hiện);

- Giáo viên chủ nhiệm (thực hiện);

- Lưu văn thư

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hữu Cho