LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Ngày

Buổi

Hình thức

Môn

Thời gian

Giờ phát đề

Giờ làm bài

03/08/2017

Sáng

Tự luận

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Tự luận + Trắc nghiệm

Hóa học

45 phút

09 giờ 15

09 giờ 25

Chiều

Tự luận + Trắc nghiệm

Tiếng anh + GDQP

45 phút

13 giờ 20

13 giờ 30

Tự luận + Trắc nghiệm

Vật lí

45 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

04/08/2017

Sáng

Tự luận + Trắc nghiệm

Toán

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Tự luận + Trắc nghiệm

Lịch sử

45 phút

09 giờ 15

09 giờ 25

Chiều

Tự luận + Trắc nghiệm

Địa + Công nghệ + Sinh học

45 phút

13 giờ 20

13 giờ 30