... Nay tôi làm đơn này gởi đến BCH Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong xin xác nhận tôi hiện đang là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sinh hoạt tại trường THPT Lê Hồng Phong.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐOÀN VIÊN 

 

Kính gửi: BCH Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong

Tên tôi là: …………………………..                     Chi Đoàn lớp: ………..

Sinh ngày: …. tháng ………. năm ……………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………….…..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………

Ngày vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: …………………...

Nơi vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: …………………………...

Nay tôi làm đơn này gởi đến BCH Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong xin xác nhận tôi hiện đang là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sinh hoạt tại trường THPT Lê Hồng Phong.

Lý Do: Bổ sung hồ sơ dự tuyển sinh vào ngành ………………………..

Rất mong được sự chấp thuận của BCH Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong.

 

Tải mẫu đơn tại đây