Thông tư Số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

HƯỚNG DẪN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THCS VÀ THPT

 

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1. Thông tư Số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10  tháng 7  năm 2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Thông tư Số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

3. Thông tư Số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

4. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Điều lệ Trường THCS, THPT và Phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Công văn số..............

 

Tải mẫu đơn tại đây.