Xem  chi tiết tại đây

 

Phòng học phụ đạo khối 12 các lớp ghép
Stt Môn Ghép lớp Phòng học Lớp 
1  Lịch sử 12A2,A3,A5,A6,A7,B2  12A2
2 12B1, 12C  12B1
3 Tiếng Anh 12B1, C, D  12D
4 12A6,A7 12A6
5 12A1,2,3,4,5 12A1
6 Địa lí 12A4,A5,B1 12A4
7 12A2,A3,D 12A3
8 Vật lí 12A4, A7 12A7
9 12A1,A2 12A2
10 12A5,A6 12A5
11 12B1,B2,C,D 12C
12 Sinh học 12A1,A4,A5,B1  12A1
13 12A2,A3,A7 12A3
14 Hóa 12A1,A6 12A6
15 12B2,C 12B2
16 12A7, B1 12A7