SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  01 /TB-LHP                                                                 Krông Pắc, ngày 01 tháng 3  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nhận bằng TN THPT năm học 2016 – 2017 và các năm trở về trước

 

Hiện nay đã có bằng TN THPT năm học 2016 – 2017,  trường THPT Lê Hồng Phong xin thông báo đến quý phụ huynh đọc kỹ thông báo này để chuẩn bị trước khi đến nhận Bằng cho con em của mình.

Căn cứ quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số  706 QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk)

Căn cứ quy định chung: Chương I - Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp văn bằng

1. Người được cấp văn bằng có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan cấp văn bằng đúng thời hạn quy định; ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên văn bằng; chỉnh sửa các nội dung ghi trên văn bằng theo quy định tại Quy chế này;

b) Yêu cầu cơ quan cấp văn bằng cung cấp thông tin trong sổ gốc cấp văn bằng và thông tin trong hồ sơ tốt nghiệp để có căn cứ đề nghị chỉnh sửa văn bằng;

c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc khi có nhu cầu.

2. Người được cấp văn bằng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để cơ quan cấp văn bằng ghi nội dung trên văn bằng;

b) Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng trước khi ký nhận văn bằng;

c) Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn bằng; (giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền nơi em đang tạm trú)

d) Giữ gìn, bảo quản văn bằng; không được tẩy xóa, chỉnh sửa các nội dung trên văn bằng; không được cho người khác sử dụng văn bằng;

đ) Sử dụng quyết định chỉnh sửa văn bằng kèm theo văn bằng sau khi được chỉnh sửa văn bằng;

e) Trình báo cho cơ quan cấp văn bằng và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất bản chính văn bằng;

g) Nộp lại văn bằng cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi văn bằng

Lưu ý: Phụ huynh đến nhận bằng thay cho con em của mình phải mang theo (giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền nơi em đang tạm trú) hoặc sổ hộ khẩu và CMND của người đi nhận thay bằng tốt nghiệp. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                   

Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

-          Thông báo bảng tin, Website

-          Lưu VT                                                                                Nguyễn Hữu Cho