1. Thầy NGUYỄN BÌNH HUY    - Bí thư

2. Thầy VÕ ĐÌNH HƯỚNG       - P.Bí thư

3. Cô CAO THỊ THÚY LOAN    - P.Bí thư