1. Thầy LÊ VIẾT MẠNH               - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

2. Thầy NGUYỄN HỮU CHO      - P.Hiệu trưởng

3. Thầy VÕ QUỐC PHONG        - P.Hiệu trưởng

4. Cô LÊ THỊ MINH                      - P.Hiệu trưởng