Nhớ về mùa thu Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Cách đây 71 năm, khi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước của nhân dân ta đang tiến đến những thắng lợi cuối cùng thì cũng là lúc Bác Hồ viết ra những dòng chữ đầu tiên trong bản Tuyên ngôn độc lập nhằm khẩn trương tuyên bố với toàn thể đồng bào và thế giới về sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.


Back To Top