Kế hoạch Tổ chức hội thi tìm hiểu bộ luật Lao động và Luật Công đoàn

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Đắk Lắk năm 2014;


Back To Top