Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Đắk Lắk năm 2014;

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn

 trong Công nhân viên chức lao động Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk

năm học 2014-2015


Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Đắk Lắk năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1212 /QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ban hành Phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ kế hoạch hoạt động công đoàn của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm học 2014-2015;

Công đoàn Ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn trong CNVCLĐ Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm học 2014-2015 như sau:

Xem chi tiết tại đây