TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC HÈ

BAN NỀN NẾP

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

STT

Thời gian

Lớp

Ghi chú

1

Từ 23/5/2016 đến 29/5/2016

10A6 - Năm học 2015 - 2016

 

2

Từ 30/5/2016 đến 05/6/2016

10A7 - Năm học 2015 - 2016

 

3

Từ 06/6/2016 đến 12/6/2016

10B - Năm học 2015 - 2016

 

4

Từ 13/6/2016 đến 19/6/2016

10C - Năm học 2015 - 2016

 

5

Từ 20/6/2016 đến 26/6/2016

10D - Năm học 2015 - 2016

 

6

Từ 27/6/2016 đến 03/7/2016

11A1 - Năm học 2015 - 2016

 

7

Từ 04/7/2016 đến 10/7/2016

11A2 - Năm học 2015 - 2016

 

8

Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016

11A3 - Năm học 2015 - 2016

 

9

Từ18/7/2016 đến 24/7/2016

11A4 - Năm học 2015 - 2016

 

10

Từ 25/7/2016 đến 31/7/2016

11A5 - Năm học 2015 - 2016

 

11

Từ 01/8/2016 đến 07/8/2016

11A6 - Năm học 2015 - 2016

 

12

Từ 08/8/2016 đến 14/8/2016

11A7 - Năm học 2015 - 2016

 

13

Từ 15/8/2016 đến 21/8/2016

11B - Năm học 2015 - 2016

 

14

Từ 22/8/2016 đến 28/8/2016

11C - Năm học 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Yêu cầu:

 - Thành phần: giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp được phân công + Giáo viên được phân công

 

 - Thời gian: Có mặt đúng giờ (Sáng: Từ 7h30 đến 10h30; Chiều: Từ 13h30 đến 16h30)

 

 - Công việc: Bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường; vệ sinh sân trường; chăm sóc cây cảnh trong trường

 

làm thêm những công việc được giao.

 

 - Trang phục khi tham gia trực: Quần áo thể dục gọn gàng, mang giày bata

 

 - Giáo viên trực kiểm tra sĩ số, có ghi chép đánh giá mức độ hoàn thành công việc các lớp.

 

 

TM. BAN NỀN NẾP

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

VÕ QUỐC PHONG