NGÀY 

 TIẾT 

BUỔI

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12B1

12B2

12C

12D

Thứ 2

2

 Chiều 

TD

- 49

Văn

- Dung

Toán

Phương

Văn

- Sanh

Toán

- Công

Toán

Phùng

Toán

- Vinh

Toán

Huyền

TD

- 52

Toán

- Vũ

Toán

- Toàn

3

GDQP

- 54

TD

- 49

Toán

Phương

Văn

- Sanh

Văn

- Tâm

Văn

- Hằng

Toán

- Vinh

Toán

 Huyền

Toán

- Công

Văn

- Dung

 

4

Toán

- Long

Sử

- Tin

Sử - Tin

Sử - Tin

Sử - Tin

Sử

- Tin

Sử

- Tin

AV

Nhung

Sử

- Tin

AV

 Nhung

AV

 Nhung

5

Toán

- Long

Sử

- Tin

Sử

- Tin

Sử

- Tin

Sử

- Tin

Sử

- Tin

Sử

- Tin

AV

 Nhung

Sử

- Tin

AV

Nhung

AV

Nhung

Thứ 3

2

Chiều

Toán

- Long

Toán

- Phùng

Hóa

Thương

TD

- 49

Hóa

- Trọng

AV

- Vi

AV

- Vi

Sử

- Ngọc

Văn

- Tâm

Sử

 Ngọc

Toán

Toàn

3

Văn

- Hà

Hóa

- Thương

Văn

- Sanh

Hóa 

- Dũng

TD

- 49

AV

- Vi

AV

- Vi

Sử

- Ngọc

 

Sử

- Ngọc

Toán

- Toàn

4

AV

 Vi

AV

Vi

AV

- Vi

AV

- Vi

AV

- Vi

TD

- 49

Toán

- Vinh

Toán

Huyền

 

Địa

- Hùng

Văn

- Hà

5

AV

- Vi

AV

- Vi

AV

- Vi

AV

- Vi

AV

- Vi

 

Văn

- Sanh

TD

- 49

 

Địa

- Hùng

TD

- 52

Thứ 4

2

Chiều

 

GDQP

- 54

TD

- 49

Địa

- Ngoan

Địa

- Ngoan

Toán

Phùng

Địa

- Hằng

Địa

 Ngoan

Văn

- Tâm

TD

- 52

 

3

Văn

- Hà

TD

- 49

Toán

Phương

Địa

- Ngoan

Địa

- Ngoan

Toán

Phùng

Địa

- Hằng

Địa

 Ngoan

Văn

- Tâm

GDQP

- 54

 

4

Văn

- Hà

Văn

- Dung

Văn

- Sanh

- Sang

TD - 49

Văn

Hằng

Lý - Sang

Văn

- Tâm

GDQP

- 54

Toán

- Vũ

 

5

TD

- 49

Văn

- Dung

Văn

- Sanh

- Sang

GDQP

- 54

Văn

Hằng

- Sang

Văn

- Tâm

TD

- 52

Toán

- Vũ

 

Thứ 5

5

Sáng

 

Hóa - Thương

 

 

 

 

Hóa

- Dũng

Hóa

- Dũng

 

 

 

2

Chiều

 

Địa

- Hùng

Địa

- Hùng

TD

- 49

Toán

- Công

GDQP

- 54

Hóa

- Dũng

Hóa

- Dũng

Sinh

- Uyên

TD - 52

Địa

- Hùng

3

 

Địa

- Hùng

Địa

- Hùng

GDQP

- 54

Toán

- Công

TD

- 49

Văn

- Sanh

Văn

- Tâm

Sinh

- Uyên

Văn

- Dung

Địa

- Hùng

4

Hóa

Thương

Toán

- Phùng

- Bảo

Toán

- Toàn

Văn

- Tâm

Hóa

Thương

Văn

- Sanh

TD

- 49

Toán

- Công

Văn

- Dung

GDQP

- 54

5

Hóa

Thương

Toán

- Phùng

- Bảo

Văn

- Sanh

Văn

- Tâm

Hóa

Thương

TD - 49

GDQP

- 54

Toán

- Công

 

TD - 52

Thứ 6

5

Sáng

 

 

Hóa - Thương

Hóa  - Dũng

Hóa - Trọng

 

 

 

 

 

 

2

Chiều

Sang

- Sang

TD - 49

Toán

- Toàn

- Sanh

- Sanh

GDQP

- 54

- Bảo

- Bảo

- Bảo

- Bảo

3

- Sang

- Sang

GDQP

- 54

Toán

- Toàn

- Sanh

- Sanh

TD

- 49

- Bảo

Lý - Bảo

- Bảo

- Bảo

4

Sinh

- Hiếu

Sinh

- Uyên

Sinh

- Uyên

Sinh

- Hiếu

Sinh

- Hiếu

Địa

- Ngoan

Sinh

- Uyên

Sinh

- Hiếu

Hóa

- Dũng

Hóa

- Dũng

Văn

- Hà

5

Sinh

- Hiếu

Sinh

- Uyên

Sinh

- Uyên

Sinh

- Hiếu

Sinh

- Hiếu

Địa

- Ngoan

Sinh

- Uyên

Sinh

- Hiếu

Hóa

- Dũng

Hóa

- Dũng

Văn

- Hà