THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM LỚP 12 HỌC KỲ 2 (Từ tuần 38) - NĂM HỌC 2018 - 2019
Áp dụng từ ngày 13 tháng 05 năm 2019
Ngày Tiết 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10 12A11
Thứ 2 1 Hóa - Trọng Địa - Hằng Văn - Việt Văn - Hà Văn - Việt Văn - Hà Văn - Dung Văn - Lan Văn - Hà Hóa - Trọng Địa - Ngoan Địa - Ngoan Văn - Lan Văn - Việt Văn - Dung Văn - Tâm Toán - Toàn
2 Hóa - Trọng Địa - Hằng Văn - Việt Văn - Hà Văn - Việt Văn - Hà Văn - Dung Văn - Lan Văn - Hà Hóa - Trọng Địa - Ngoan Địa - Ngoan Văn - Lan Văn - Việt Văn - Dung Văn - Tâm Toán - Toàn
3 Toán - Toàn Toán - Phùng Toán - Phương Toán - Phùng Toán - Phương Toán - Vinh Toán - Vinh GDCD - Ngọc Toán - Long GDCD - Ngọc
4 Toán - Toàn Toán - Phùng Toán - Phương Toán - Phùng Toán - Phương Toán - Vinh Toán - Vinh GDCD - Ngọc Toán - Long GDCD - Ngọc
Thứ 3 1 Vật lí - Phượng Vật lí - Sanh Vật lí - Phượng Địa - Ngoan GDCD - Đào GDCD - Đào Sinh - Uyên Vật lí - Phượng GDCD - Đào AV - Lệ Hằng Toán - Công Địa - Ngoan Địa - Hùng AV - Lệ Hằng
2 Vật lí - Phượng Vật lí - Sanh Vật lí - Phượng Địa - Ngoan GDCD - Đào GDCD - Đào Sinh - Uyên Vật lí - Phượng GDCD - Đào AV - Lệ Hằng Toán - Công Địa - Ngoan Địa - Hùng AV - Lệ Hằng
3 AV- Thu Hằng Vật lí - Bảo Toán - Công Vật lí - Bảo Địa - Ngoan Vật lí - Bảo Địa - Ngoan AV- Thu Hằng Vật lí - Bảo GDCD - Ngọc Địa - Ngoan GDCD - Ngọc Địa - Hùng
4 AV- Thu Hằng Vật lí - Bảo Toán - Công Vật lí - Bảo Địa - Ngoan Vật lí - Bảo Địa - Ngoan AV- Thu Hằng Vật lí - Bảo GDCD - Ngọc Địa - Ngoan GDCD - Ngọc Địa - Hùng
Thứ 4 1 AV - Tiên Hóa - Dung AV - Tiên Lịch sử - Tin Hóa - Dung Lịch sử - Tin Hóa - Dung Hóa - Dung Văn - Dung Lịch sử - Tin AV - Vi AV - Tiên Văn - Tâm
2 AV - Tiên Hóa - Dung AV - Tiên Lịch sử - Tin Hóa - Dung Lịch sử - Tin Hóa - Dung Hóa - Dung Văn - Dung Lịch sử - Tin AV - Vi AV - Tiên Văn - Tâm
3 Hóa - Dũng Hóa - Dũng Hóa - Dũng Văn - Hà Lịch ử - Phương Hóa - Dũng AV - Vi AV - Vi Lịch sử - Tin Văn Hà AV - Tiên
4 Hóa - Dũng Hóa - Dũng Hóa - Dũng Văn - Hà Lịch ử - Phương Hóa - Dũng AV - Vi AV - Vi Lịch sử - Tin Văn Hà AV - Tiên
Thứ 5 1 AV - Nhung AV - Nhung Hóa - Dung AV - Vi Toán - Long Toán - Long AV - Nhung AV - Vi Lịch sử - Hoa
2 AV - Nhung AV - Nhung Hóa - Dung AV - Vi Toán - Long Toán - Long AV - Nhung AV - Vi Lịch sử - Hoa
3 Sinh - Thoa Sinh - Hiếu Sinh - Thoa Sinh - Uyên Lịch sử - Hoa Sinh - Thoa Sinh - Hiếu Sinh - Uyên Sinh - Thoa Sinh - Uyên Lịch sử - Hoa Văn - Hà Lịch ử - Phương Toán - Phùng Vật lí - Bảo Lịch sử - Hoa
4 Sinh - Thoa Sinh - Hiếu Sinh - Thoa Sinh - Uyên Lịch sử - Hoa Sinh - Thoa Sinh - Hiếu Sinh - Uyên Sinh - Thoa Sinh - Uyên Lịch sử - Hoa Văn - Hà Lịch ử - Phương Toán - Phùng Vật lí - Bảo Lịch sử - Hoa
Thứ 6 1
2
3
4