Nguyễn Hữu Cho
 • Nguyễn Hữu Cho
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982996085
 • huucho@lhpdl.edu.vn
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Võ Quốc Phong
 • Võ Quốc Phong
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu trưởng
 • 0935522740
 • quocphong@lhpdl.edu.vn
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Nguyễn Toàn Thắng
 • Nguyễn Toàn Thắng
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu trưởng
 • 0906414789
 • toanthang@lhpdl.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Phước Uyên
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu trưởng
 • 0977647762
 • phuocuyen@lhpdl.edu.vn