Nguyễn Thanh Dũng
 • Nguyễn Thanh Dũng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982244861
 • thanhdung@lhpdl.edu.vn
Nguyễn Xuân Phước Uyên
 • Nguyễn Xuân Phước Uyên
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu trưởng
 • 0977647762
 • phuocuyen@lhpdl.edu.vn
Võ Tá Táo
 • Võ Tá Táo
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu trưởng
 • 0365587818
 • votao@lhpdl.edu.vn