Nguyễn Xuân Phước Uyên
  • Nguyễn Xuân Phước Uyên
  • Ban Giám Hiệu
  • P.Hiệu trưởng phụ trách trường
  • 0977647762
  • phuocuyen@lhpdl.edu.vn