• Nguyễn Thị Thắng
  • Tổ Văn Phòng
  • Tổ trưởng
  • 0943619639
  • nguyenthang@lhpdl.edu.vn
  • Trần Hải Học
  • Tổ Văn Phòng
  • Tổ phó
  • 0966015959
  • tranhaihoc.dlk@gmail.com