Lê Tấn Nhung
  • Lê Tấn Nhung
  • Tổ Tiếng Anh
  • Tổ trưởng
  • 0905206000
  • tannhung@lhpdl.edu.vn
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên
  • Trịnh Nguyễn Thủy Tiên
  • Tổ Tiếng Anh
  • Tổ phó
  • 0367593075
  • thuytien@lhpdl.edu.vn