Phạm Hữu Bình
  • Phạm Hữu Bình
  • Tổ Thể dục - GDQP
  • Tổ trưởng
  • 0941319493
  • huubinh@lhpdl.edu.vn
Trần Cao Kỳ
  • Trần Cao Kỳ
  • Tổ Thể dục - GDQP
  • Tổ phó
  • 0905854848
  • caoky@lhpdl.edu.vn