Nguyễn Cao Tin
 • Nguyễn Cao Tin
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Tổ trưởng
 • caotin@lhpdl.edu.vn
Nguyễn Thị Ngoan
 • Nguyễn Thị Ngoan
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Tổ phó
 • 0946692179
 • nguyenngoan@lhpdl.edu.vn
Phan Quốc Ngọc
 • Phan Quốc Ngọc
 • Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD
 • Tổ phó
 • 0905006469
 • quocngoc@lhpdl.edu.vn