Phan Thanh Trọng
  • Phan Thanh Trọng
  • Tố Hóa - Sinh - CN
  • Tổ trưởng
  • 0988866384
  • thanhtrong@lhpdl.edu.vn
Nguyễn Bình Huy
  • Nguyễn Bình Huy
  • Tố Hóa - Sinh - CN
  • Tổ phó
  • 0905756751
  • binhhuy@lhpdl.edu.vn