Trần Thị Thanh Tâm
  • Trần Thị Thanh Tâm
  • Tổ Ngữ Văn
  • Tổ trưởng
  • 0981432699
  • thanhtam@lhpdl.edu.vn
  • Nguyễn Hoàng Thanh Quang
  • Tổ Ngữ Văn
  • Tổ phó
  • 0905111509
  • thanhquang@lhpdl.edu.vn